Nguyễn Văn Cường

Nguyễn Văn Cường

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Thiết kế hệ thống câu hỏi và bài tập Vật lý đại cương I (hệ đại học) nhằm định hướng và nâng cao chất lượng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trường Đại học Công nghệ GTVT
  Vai trò: Tham gia
  2013
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Enhancement of the Seebeck effect in bilayer armchair graphene nanoribbons by tuning the electric fields
  2018
  Superlattices and Microstructures
 • 2
  Graphene Oxide/Silver Nanohybrid as Multi-functional Material for Highly Efficient Bacterial Disinfection and Detection of Organic Dye
  2016
  Journal of Electronic Materials
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Giáo trình Vật lý đại cương I
  2014
  NXB Giao thông Vận tải
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin