Phạm Thị Ngọc Thùy

Phạm Thị Ngọc Thùy

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu khảo sát ảnh hưởng của quá trình sản xuất bê tông nhựa nóng tới môi trường không khí
  Vai trò: Giáo viên hướng dẫn
  2019
  Cấp Trường
 • 2
  Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí quy hoạch và thiết kế cây xanh cho các dự án xây dựng công trình giao thông
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  Đang thực hiện
  Cấp Bộ
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Hà Lan, phát triển hệ thống sản xuất chăn nuôi bền vững, thân thiện với môi trường
  2018
  Tạp chí Môi trường số 9/2018
 • 2
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin