Phạm Tuấn Anh

Phạm Tuấn Anh

Tiến sĩ kỹ thuật

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Tính toán kết cấu công trình Nhà, có xét đến tương tác kết cấu - đất nền
  Vai trò: chủ nhiệm
  Cấp Trường
 • 2
  Tính toán chuyển vị tường trong đất, có xét đến tương tác phi tuyến của kết cấu và đất nền
  Vai trò: Chủ nhiệm
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu xác định độ vươn của bản sàn trong kết cấu dầm sàn toàn khối làm việc đồng thời
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2015
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu cải tiến mô hình nền Winkler bằng lời giải của Boussinessq
  Vai trò: Hướng dẫn SV NCKH
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Quantification of Uncertainties on the Critical Buckling Load of Columns under Axial Compression with Uncertain Random Materials
  Materials, Volume 12 Issue 11, pp1-19
 • 2
  Macroscopic permeability of doubly porous materials with cylindrical and spherical macropores
  Meccanica, 02 August 2019, pp 1–14
 • 3
  Development of Hybrid Artificial Intelligence Approaches and a Support Vector Machine Algorithm for Predicting the Marshall Parameters of Stone Matrix Asphalt
  Applied Sciences (Switzerland), Volume 9 Issue 15
 • 4
  Phân tích móng cọc chịu tải trọng giao động điều hòa theo phương đứng
  2019
  Nội san số 4, ĐH Công nghệ GTVT
 • 5
  Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Predicting Buckling Damage of Steel Columns Under Axial Compression
  2019
  Materials (Switzerland) - ISI journal (IF = 2.467)
 • 6
  Hybrid Artificial Intelligence Approaches for Assessment of Influence of Initial Geometric Imperfections on Critical Buckling Load of Structural Members under Compression
  2019
  Applied Sciences (Switzerland, IF = 1.689)
 • 7
  Nghiên cứu sự làm việc của móng cọc chịu tải trọng thẳng đứng với các cọc có chiều dài khác nhau
  2018
  Tạp chí Khoa học và Công nghệ Xây dựng (IBST)(12/2018)
 • 8
  Phân tích hiệu ứng nhóm của móng cọc chịu tải trọng ngang bằng lời giải Mindlin
  2017
  Tạp chí KH và CN Xây dựng (IBST) (4/2017)
 • 9
  Tính toán tường vây BTCT có xét đến ứng xử phi tuyến của đất nền
  2017
  Nội san số 3, ĐH CN GTVT
 • 10
  Tính toán cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm mô men
  2016
  Nội san số 1, Đại học CN GTVT
 • 11
  Tính toán hiệu ứng nhóm cọc chịu tải trọng đứng bằng lời giải Mindlin
  2016
  Tạp chí cầu đường VN, 8/2016
 • 12
  Tính toán hiệu ứng nhóm cọc chịu tải trọng đứng, có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - đất nền
  2016
  Tạp chí Xây dựng- Bộ xây dựng, 10/2016
 • 13
  Phân tích cọc chịu tải trọng ngang bằng phương pháp phương trình năm mô men có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu - nền đất
  2016
  Tạp chí khoa học công nghệ GTVT
 • 14
  Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn thông qua hiệu chỉnh đường cong T-Z ứng với số liệu nén tĩnh cọc
  2016
  Tạp chí KH và CN Xây dựng IBST (12/2016)
 • 15
  Tính toán độ lún cọc đơn có xét đến tương tác phi tuyến kết cấu-đất nền
  2016
  Nội san ĐH Công nghệ GTVT
 • 16
  Nghiên cứu khung BTCT liên hợp, có xét đến độ đàn hồi của liên kết
  2015
  Tạp chí Giao thông vận tải
 • 17
  Tính toán sức chịu tải của nhóm cọc, có xét đến độ tin cậy của số liệu nền đất
  2012
  Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Tổ chức thi công công trình Xây dựng
  2018
  NXB Xây dựng
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • 1
  Nguyễn Đức Tịnh
  Tính toán móng cọc chịu tải trọng với các cọc có chiều dài khác nhau
  Trình độ: Thạc sĩ
  2019