Trần Vĩnh Hạnh

Trần Vĩnh Hạnh

Thạc Sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • Chưa có thông tin
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Hoang V. Tran, Chinh D. Huynh, Hanh V. Tran, Benoit Piro “Cyclic voltammetry, square wave voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy and colorimetric method for hydrogen peroxide detection based on chitosan/silver nanocomposite”
  2018
  Arabian Journal of Chemistry, 11, 2018, pp. 453–459. (ISSN: 1878-5352)
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin