Vũ Ngọc Quang

Vũ Ngọc Quang

Thạc sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Công trình

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Nghiên cứu ảnh hưởng của mô hình khí quyển đến độ chính xác một số cấp lưới
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Determination of Local Height Using Global Positioning System with Low Price Receivers
  9/2018
  International Journal of Civil Engineering and Technology
 • 2
  "A study of determination of normal height using interpolation method in the narrow area"
  7/2017
  International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences
 • 3
  "Height Determination of Monitoring Points using Subsidence Plane Equation and Prediction Model "
  6/2019
  Journal of Scientific and Engineering Research ISSN: 2394-2630 pp: 161-166
 • 4
  Nghiên cứu hạn hán dựa vào chỉ số lượng mưa tiêu chuẩn SPI (Standardized Precipitation Index)
  6/2018
  Tạp chí Tài nguyên và Môi trường-Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • 5
  Bài báo "Sử dụng thuật toán song tuyến kết hợp mô hình EGM08 xác định dị thường độ cao với công trình dạng tuyến"
  5/2017
  Tạp chí Tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) ISSN 1859-1477
 • 6
  Ứng dụng phương pháp Karlsuhe trong phân tích biến dạng công trình
  4/2018
  Hội thảo công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng-Bộ Xây Dựng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh
 • 7
  Giải pháp cho công tác trắc địa để giảm sự vặn xoắn trong thi công công trình nhà cao tầng
  4/2018
  Hội thảo Công tác an toàn và bảo trì công trình xây dựng-Bộ Xây Dựng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh
 • 8
  "Khảo sát khả năng ứng dụng của phương pháp Pelzer để đánh giá độ ổn định của các mốc khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình"
  4/2017
  kỷ yếu hội thảo " Thí nghiệm kiểm định và quan trắc công trình xây dựng" Cục Giám định nhà nước về chất lượng CTXD tổ chức tại Hải Phòng
 • 9
  "Ứng dụng phép kiểm định thống kê để đánh giá độ ổn định mốc khống chế cơ trong quan trắc biến dạng công trình"
  3/2017
  Tạp chí Khoa học tài nguyên và môi trường (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) ISSN 0866-7608
 • 10
  Lựa chọn mô hình toán học tối ưu để mô phỏng chuyển dịch nền móng công trình
  10/2018
  Nhà xuất bản Nông nghiệp; ISBN: 978-604-60-2842-0
 • 11
  Application of SPI index and GIS for drough assessment in DakNong Province
  11/2018
  Proceedings International Conference on Geoinformatics for Spatial - Infrastructure Development in Earth & Allied Sciences ISBN: 978-604-965-115-1
 • 12
  Bài báo "Sự thay đổi của giá trị tổng lượng điện tử (TEC) trên tầng điện ly qua số liệu máy thu GPS hai tần số"
  2/2017
  Tạp chí Tài nguyên và môi trường (Bộ tài nguyên và Môi trường) ISSN 1859-1477
 • 13
  "Khảo sát khả năng ứng dụng của phương pháp Pelzer để đánh giá độ ổn định của các mốc khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch biến dạng công trình"
  10/2017
  Tạp chí Khoa học Kiến trúc & Xây dựng ISSN: 1859-350X pp: 122-125
 • 14
  "Establishing and sharing environmental database with web - based GIS application: case study in Thai Nguyen province"
  10/2017
  Geo-spatial Technologies and Earth Resources (GTER 2017) ISBN 978-604-913-618-4 pp: 235-240
 • 15
  Ứng dụng công nghệ GPS (RTK) trong đo đạc lưới đường chuyền cấp 2 phục vụ nâng cấp, cải tạo luồng cửa Trà Lý, Thái Bình
  2016
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • 16
  Ảnh hưởng của mô hình khí quyển đến lời giải cạnh GPS có xét đến khoảng cách và chênh cao
  2016
  Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
 • 17
  Hệ tham khảo lưới khống chế cơ sở trong quan trắc chuyển dịch, biến dạng công trình
  2015
  Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Trắc địa
  2016
  Nhà Xuất Bản GTVT
 • 2
  Thực hành Trắc địa
  2017
  Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và công nghệ
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin