Vũ Thị Kiều Ly

Vũ Thị Kiều Ly

Tiến sĩ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Chính trị - QPAN - GDTC

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  "Nghiên cứu và vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề tự học vào giáo dục tinh thần tự học cho Sinh viên trường CĐ GTVT"
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2010
  Cấp Trường
 • 2
  "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho Sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT"
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2011
  Cấp Trường
 • 3
  "Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho SV trường ĐH Công nghệ GTVT"
  Vai trò: Tham gia
  2012
  Cấp Trường
 • 4
  "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát huy phong trào học tập của sinh viên trường ĐH Công nghệ GTTVT"
  Vai trò: Hướng dẫn Sinh viên nghiên cứu
  2013
  Cấp Trường
 • 5
  "Văn hoá ứng xử của Sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT - thưc trạng và giải pháp"
  Vai trò: Tham gia
  2014
  Cấp Trường
 • 6
  "Nghiên cứu thực trạng giáo dục đạo đức và pháp luật cho Sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT hiện nay"
  Vai trò: Chủ nhiệm
  2015
  Cấp Trường
 • 7
  "Nghiên cứu phẩm chất “Trung – Hiếu” trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT theo Tư tưởng Hồ Chí Minh"
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu
  2015
  Cấp Trường
 • 8
  "Nghiên cứu động cơ học tập của sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải"
  Vai trò: Tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 9
  "Nghiên cứu thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ của sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT"
  Vai trò: Đồng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu
  2016
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong sinh viên hiện nay (Qua nghiên cứu tại trường ĐH Công nghệ Giao thông vận tải)
  2019
  Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia: "Văn hóa Việt Nam với sự phát triển đất nước", Nxb Lao động - Xã hội, 2019 (ISBN)
 • 2
  Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đào tạo, bồi dưỡng giảng viên ngành Giao thông vận tải ở nước ta hiện nay
  2019
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: "Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay", Nxb Lao động - Xã hội, 2019 (ISBN)
 • 3
  Training anh fostering officer anh employee staff for Vietnam's transport sector in the context of the fourth industrial evolution
  2019
  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 (IC-HUSO 2019 At Khon Kaen University, Thailand (ISBN).
 • 4
  Giá trị nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
  2018
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 8/2018
 • 5
  Anti-Individualism in Human Development in Viet Nam Today
  2018
  Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế: 14th International Conference on Humanities and Social Sciences 2018 (IC-HUSO 2018) At Khon Kaen University, Thailand (ISBN).
 • 6
  Giá trị của Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay
  2018
  Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn, số tháng 11/2018
 • 7
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
  2017
  Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 7/2017
 • 8
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp luật và sự vận dụng vào hoàn thiền hệ thống pháp luật ở Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
  2017
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học: "Chính trị - xã hội trong thời kỳ hội nhập, những vấn đề lý luận và thực tiễn", Nxb Lao động - Xã hội (ISBN).
 • 9
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức và pháp luật trong xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân
  2016
  Tạp chí Giáo dục lý luận, số tháng 12/2016
 • 10
  Những cống hiến của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân
  2016
  Tạp chí Giáo dục lý luận, số tháng 8/2016
 • 11
  Quan điểm Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật và những vấn đề cần hoàn thiện hệ thống pháp luật ở Việt Nam
  2015
  Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số tháng 9/2015
 • 12
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của pháp luật trong quản lý xã hội
  2014
  Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông, số tháng 8/2014
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • 1
  Nghiên cứu và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay (Sách tham khảo)
  2015
  Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2
  Tư tưởng Hồ Chí Minh - Giá trị và vận dụng (Sách chuyên khảo)
  2018
  Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 3
  Hướng dẫn ôn tập học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh (Sách tham khảo)
  2019
  Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
 • 4
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và ý nghĩa đối với xây dựng nền báo chí cách mạng ở Việt Nam thời kỳ đổi mới (Sách chuyên khảo)
  2019
  Nhà xuất bản Lý luận chính trị
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin