Vũ Văn Hiệp

Vũ Văn Hiệp

Thạc sỹ

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Quá trình nghiên cứu khoa học
 • stars 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia
 • TT
  Tên đề tài
  Năm hoàn thành
  Đề tài cấp
 • 1
  Khảo sát quá trình hao mòn và sử dụng phần mềm Matlab để xác định thời hạn làm việc bộ trục bánh xe Đầu máy D19E
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2011
  Cấp Trường
 • 2
  Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy diesel D19E trong quá trình thiết kế
  Vai trò: Chủ nhiệm đề tài
  2012
  Cấp Trường
 • 3
  Nghiên cứu sự hao mòn mặt lăn bánh xe để hiệu chỉnh chu kỳ sửa chữa cấp R2 và Rk của bộ phận chạy đầu máy D19E
  Vai trò: Cán bộ tham gia
  2016
  Cấp Trường
 • 4
  Nghiên cứu xây dựng các đặc tính làm việc cho động cơ điện kéo TEO-15B trên đầu máy D12E
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên NCKH
  2017
  Cấp Trường
 • 5
  Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Solidworks trong thiết kế hộp giảm tốc 2 cấp khai triển
  Vai trò: Hướng dẫn sinh viên NCKH
  2017
  Cấp Trường
 • 6
  Ứng dụng phần mềm Matlab vào tính toán tính năng động lực theo phương thẳng đứng của đầu máy D19E
  Vai trò: Đồng hướng dẫn sinh viên NCKH
  2017
  Cấp Trường
 • stars 2. Các công trình khoa học đã công bố
 • TT
  Tên công trình
  Năm
  Nơi công bố
 • 1
  GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, ThS. Vũ Văn Hiệp, Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy theo độ dôi của các mối ghép
  09/2013
  Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 43, trang 13-19
 • 2
  GS.TS. Đỗ Đức Tuấn, ThS. Vũ Văn Hiệp, Đánh giá độ tin cậy của bộ trục bánh xe đầu máy theo độ bền và hiệu ứng tải trọng
  06/2013
  Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 42, trang 84-89
 • stars 3. Giáo trình, tài liệu đã xuất bản
 • TT
  Tên giáo trình, tài liệu
  Năm
  Nơi xuất bản
 • Chưa có thông tin
 • stars 4. Hướng dẫn sau đại học
 • TT
  Học viên
  Tên luận văn, luận án
  Năm hoàn thành
 • Chưa có thông tin