Phòng Tài chính - Kế toán


Phòng Tài chính - Kế toán

Ngày đăng : 01/07/2013

* Tổ chức nhân sự:

1- Th.s. Lê Thị Hồng Điệp                       - Trưởng phòng
2- Th.s. Nông Thị Lan Hương                  - Nhân viên
3- Th.s. Nguyễn Thị Thơm                      - Nhân viên
4- Cử nhân. Thân Hồng Thắng                - Nhân viên 
* Chức năng:
Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức công tác kế toán, hạch toán chi phí đào tạo, và các hoạt động dịch vụ theo quy định của Pháp luật; Lập kế hoạch tài chính, khai thác nguồn vốn, giám sát các hoạt động tài chính của Cơ sở theo quy định của Pháp luật.
* Nhiệm vụ:
- Chủ trì lập dự toán thu, chi tài chính hằng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; 
- Phối hợp với các Phòng chức năng, các đơn vị liên quan khai thác các nguồn vốn đầu tư; 
- Giám sát các hoạt động thu, chi, phân phối tài chính đảm bảo lợi ích Nhà nước, tập thể và người lao động; 
- Công khai minh bạch dự toán thu, chi tài chính hằng năm theo quy định của Pháp luật;
- Tổ chức công tác hạch toán, kế toán tài sản, tài chính, các nguồn vốn sự nghiệp, Xây dựng cơ bản, dịch vụ, sản xuất theo quy định của Pháp luật;
- Giám sát hoạt động mua sắm, giao nhận, khai thác tài sản của Cơ sở;
- Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, quyết toán hạng mục công trình hoàn thành; quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng; 
- Thống kê, phân tích số liệu kế toán, đề xuất các biện pháp quản lý tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đáp ứng nhiệm vụ phát triển Trường;
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, hằng năm, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu kế toán theo quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với Phòng TCHC, các đơn vị trong Trường kiểm kê, xác định giá trị tài sản còn lại, điều chuyển, thanh lý tài sản theo quy định của Pháp luật;
- Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, định mức thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, HS-SV; 
- Soạn thảo các văn bản quản lý trình Giám đốc ban hành theo chức năng, nhiệm vụ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cơ sở và Nhà trường giao.
* Thành tích đã được ghi nhận: 
- Bằng khen của Bộ GTVT năm học 2003-2004.Số 2801/QĐ-BGTVT09/2004
- Bằng khen của Bộ GTVT năm học 2004-2005 Số 3557/QĐ-BGTVT 09/2005
- Bằng khen của Bộ GTVT năm học 2006-2007.Số526/QĐ-BGTVT 02/2008
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2007 – 2008
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2008 – 2009
- Bằng khen của Bộ GTVT năm học 2008-2009 
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2009 – 2010
- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2010 – 2011
- Bằng khen của Bộ GTVT năm học 2010-2011
- Danh hiệu " Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2012-2013

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp và khen thưởng cuối khóa cho sinh viên khóa 64 hệ đại...

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018
Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...
Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban hành kèm theo QĐ số 739/QĐ-ĐHCNGTVT

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...
Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh