Phòng Tổ chức cán bộ


Phòng Tổ chức cán bộ

Ngày đăng : 08/12/2014

* Lịch sử:

Phòng Tổ chức cán bộ Cơ sở đào tạo Thái Nguyên được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số: 141/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 17/01/2014.

* Tổ chức nhân sự:

- Phó trưởng phòng, phụ trách phòng: Ths Nguyễn Thanh Đức.

- Chuyên viên: 01 chuyên viên.

* Chức năng:

Giúp Giám đốc Cơ sở quản lý, tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác phổ biến và thực hiện pháp luật; công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác quốc phòng và an ninh; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

* Nhiệm vụ:

- Tham mưu tổ chức bộ máy quản lý, quy hoạch đội ngũ; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức của Cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với chiến lược phát triển của Trường;

- Tham mưu giúp Giám đốc Cơ sở trình Nhà trường về công tác tuyển dụng viên chức, điều chuyển, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương, thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ viên chức của Cơ sở theo quy định của pháp luật và quy định của Trường;

- Tham mưu giúp Giám đốc đề xuất với Nhà trường về công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, nhận xét đánh giá cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Trường;

- Quản lý hồ sơ cán bộ viên chức theo quy định của pháp luật và quy định của Trường;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về quản lý viên chức;

- Tham mưu giúp Giám đốc về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đội ngũ cán bộ, sỹ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, xây dựng lực lượng tự vệ;

- Nắm bắt tư tưởng, đề xuất với Giám đốc những định hướng về công tác chính trị tư tưởng trong cán bộ viên chức và HSSV của Cơ sở;

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách, chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước;

- Trưởng phòng là thường trực một số Hội đồng, Ban và là thành viên các hội đồng tư vấn khác của Cơ sở theo quyết định của Giám đốc; - Quản lý tài sản, quản lý cán bộ, viên chức trong đơn vị theo phân cấp của Cơ sở;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất nhiệm vụ công tác tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Giám đốc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Tin mới nhận

Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1
Lễ nhận bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư K64 năm 2018 - Đợt 1

Sáng ngày 18 tháng 6 năm 2018 tại Cơ sở đào tạo Thái Nguyên - Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải tổ chức lễ nhận bằng tốt nghiệp và khen thưởng cuối khóa cho sinh viên khóa 64 hệ đại...

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018
Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo kê khai khối lượng hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018
Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Thông báo hướng dẫn tổng kết năm học 2017 - 2018

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...
Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban...

Quyết định sửa đổi Điều 11 Quy chế đánh giá, xếp loại kết quả lao động hàng tháng ban hành kèm theo QĐ số 739/QĐ-ĐHCNGTVT

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...
Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học...

Thông báo gia hạn thời gian nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh