Công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong trường học