Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-VC-NLĐ năm 2020