Thông báo Quyên góp ủng hộ Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam