Thông báo Tiếp tục thực hiện kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2020