Danh sách thi cải thiện kỳ II, năm học 2013 - 2014