Kế hoạch học lại, học cải thiện khóa 64 đại học chính quy


Kế hoạch học lại, học cải thiện khóa 64 đại học chính quy

14/07/2014

Phòng Đào tạo sẽ tổ chức học lại, học cải thiện cho khóa 64 hệ ĐH trong thời gian nghỉ hè. Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện, cụ thể như sau:

- Thời hạn cuối công bố điểm thi lại: 20/7/2014.

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày 15/7/2014 đến ngày 22 tháng 7 năm 2014 tại Phòng Đào tạo, nhà A2.

- Thời gian học: Dự kiến từ ngày 21/7 đến 10/8/2014 (Sinh viên cần theo dõi liên tục trên trang http://vinhyen.utt.edu.vn/dao-tao).