Kế hoạch thực tập, thí nghiệm học kỳ I, năm học 2015-2016