LỊCH THI LẠI, CẢI THIỆN KỲ 2, KỲ PHỤ NĂM 2018_2019 (CHÍNH THỨC)