Lịch thi và danh sách SV thi lần 2 các học phần học lại, học cải thiện trong học kỳ phụ


Lịch thi và danh sách SV thi lần 2 các học phần học lại, học cải thiện trong học kỳ phụ

25/09/2014

Lịch thi và danh sách SV thi lần 2 các học phần học lại, học cải thiện trong học kỳ phụ

 

File Description File size Last modified
Download this file (CoHocCoSo.pdf)Danh sách thi môn Cơ học cơ sở   58 kB 2014-09-25 09:55
Download this file (HinhHocHoaHinh.pdf)Danh sách thi môn Hình học họa hình   54 kB 2014-09-25 09:56
Download this file (KeToanTaiChinh1.pdf)Danh sách thi môn Kế toán tài chính 1   54 kB 2014-09-25 09:57
Download this file (Lich thi .pdf)Lịch thi   140 kB 2014-09-25 15:05
Download this file (LyThuyetXSTK.pdf)Danh sách thi môn Lý thuyết XSTK   57 kB 2014-09-25 09:58
Download this file (Toan2_KinhTe.pdf)Danh sách thi môn Toán 2 (Kinh tế)   57 kB 2014-09-25 09:59
Download this file (Toan2_KyThuat.pdf)Danh sách thi môn Toán 2 (Kỹ thuật)   68 kB 2014-09-25 09:59
Download this file (VanHoaKinhDoanh.pdf)Danh sách thi môn Văn hóa kinh doanh   51 kB 2014-09-25 10:06
Download this file (VatLyDaiCuong2.pdf)Danh sách thi môn Vật lý đại cương 2   62 kB 2014-09-25 10:06