Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014-2015, khóa 65 hệ ĐH chính quy