Thời khóa biểu học lại, học cải thiện - Khóa 64 ĐHCQ