Kế hoạch đón sinh viên, học viên trở lại học tập và thực hiện phòng ngừa dịch Covid-19