Kế hoạch Tổ chức khám sức khỏe cho CB-VC-NLĐ Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc