Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Chơi sáng tạo - Học tư duy"