Thông báo về việc học tập trực tuyến từ ngày 30/01/2021 đến hết ngày 07/02/2021 và thực hiện phòng chống dịch COVID-19 tại Trường Đại học Công nghệ GTVT