Thông báo về việc tặng học bổng quốc tế NITORI - UTT năm học 2019 - 2020