Thông báo về việc tiếp tục nghỉ học và triển khai học tập trực tuyến trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19