DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017


DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017

18/09/2017

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2016 - 2017

Đề nghị các lớp trưởng tập hợp số tài khoản ngân hàng Vietcombank của các bạn trong lớp, gửi lại phòng Công tác Sinh viên đến hết thứ Năm, ngày 21/9/2017