Mẫu thẩm định


BIỂU MẪU BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

14/06/2016

CÁC BIỂU MẪU CẦN THIẾT CHO VIỆC BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH

1. Mẫu đề xuất biên soạn bài giảng, giáo trình của Trưởng khoa/ Trưởng Hội đồng Khoa học và đào tạo của khoa cho Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo (Kèm theo đề cương học phần đã được phê duyệt);
2. Ra Quyết định giao nhiệm vụ biên soạn cho nhóm biên soạn.
3. Mẫu báo cáo hoàn thiện giáo trình của nhóm biên soạn cho Trưởng khoa/ Trưởng Hội đồng Khoa học và đào tạo của khoa.
4. Mẫu tờ trình của Trưởng khoa/ Trưởng Hội đồng Khoa học và đào tạo của khoa cho Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo về việc thành lập Hội đồng thẩm định giáo trình cấp Trường.
5. Mẫu:          
- Biên bản cuộc họp thẩm định
- Mẫu nhận xét của ủy viên;
- Mẫu nhận xét của phản biện;
- Phiếu đánh giá của các thành viên trong Hội đồng.

6. Định dạng văn bản cho phù hợp với Nhà xuất bản và Thông tư 139 (trang chuẩn A4 để thanh lý hợp đồng biên soạn).

Lưu ý:
- Thời gian biên soạn giáo trình tối đa không quá 1 năm.
- Hội đồng thẩm định từ 5 – 7 người (tối thiểu 2 người ngoài trường, TS trở lên nếu là Ths thì phải là giảng viên chính).
- Đọc thêm tại Qui định số 1789/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 2/7/2014.
Thông tin Hợp đồng cần có để ký hợp đồng biên soạn:
 - Họ và tên
 - Mã số cán bộ
 - Số CMT nhân nhân (ngày cấp, nơi cấp)
 - Mã số thuế cá nhân
 - Số điện thoại liên hệ
 - Email
 - Số tài khoản
 - Mở tại ngân hàng