Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 12 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 1)


Thông báo bổ sung v/v Đăng kí học Đợt 12 - Năm học 2021 - 2022 (Lần 1)

08/12/2021

1. Căn cứ số lượng SV đăng kí học trong đợt 12 năm học 2021 - 2022, phòng Đào tạo sẽ hủy một số lớp (danh sách các lớp bị hủy, SV xem file đính kèm).

2. Căn cứ danh sách các lớp đề xuất mở thêm mà các Khoa tập hợp, phòng Đào tạo sẽ mở thêm một số lớp (danh sách các lớp mở thêm, SV xem file đính kèm).

3. Những SV ở các lớp bị hủy hoặc các SV có nhu cầu đăng kí bổ sung vào các lớp đã mở hoặc mở thêm có thể đăng kí bằng tài khoản cá nhân (lưu ý sau khi đăng kí sẽ KHÔNG ĐƯỢC HỦY) trong ngày 12/12/2021.

4. Phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp mở chính thức (sau khi có kết quả đăng kí của các lớp mở thêm ở mục 2) cũng như TKB của kì phụ dưới dạng file excel trước ngày 19/12/2021 để SV tiện theo dõi.