Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023


Thông báo v/v ĐĂNG KÍ HỌC và TKB - Học kì chính 1 - Năm học 2022 - 2023

02/08/2022

1. Học kỳ chính 1 - năm học 2022 - 2023 bắt đầu từ 15/8/2022.

2. SV đăng kỳ học bằng bản cứng với đầy đủ chữ ký (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm) và nộp về Văn phòng các Khoa chuyên ngành. Các Khoa chuyên ngành đôn đốc các lớp trong Khoa triển khai việc đăng kí học, tập hợp danh sách đăng ksi học và nộp tại VP Tiếp công dân và người học xong trước ngày 23/8/2022.

Chú ý:

    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng và file mềm đúng hạn, GVCN-CVHT sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;

     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, GVCN-CVHT và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;

     - SV phải tự kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;

     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH”.

     - Ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2022, SV kiểm tra lại các học phần học trong học kỳ chính 1 - năm học 2022 - 2023 đã được đăng ký trong tài khoản cá nhân trên trang qldt (bao gồm cả các HP đăng kí bổ sung), nếu thấy có sai sót phải phản ánh lại về VP Tiếp công dân và người học trong ngày 30 và 31 tháng 8 năm 2022. YÊU CẦU SINH VIÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG (thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân và các học phần đã được đăng kí).

     - Dự kiến đến cuối tháng 8/2022 sẽ có thông báo về đăng kí học kì phụ (dự kiến học từ tháng 9/2022, học vào buổi tối và cả ngày thứ 7, Chủ nhật dành cho SV học lại và cải thiện). Những SV có nhu cầu nên tự tập hợp sẵn danh sách và đề xuất lịch học để khi có thông báo là kịp triển khai luôn.

Tình hình dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV. Do vậy, SV cần thường xuyên cập nhật thông tin về kế hoạch học tại https://utt.edu.vn/daotao.