ĐIỀU CHỈNH Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2019 - 2020 – Đại học chính quy – Hà Nội


ĐIỀU CHỈNH Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2019 - 2020 – Đại học chính quy – Hà Nội

06/03/2020

Để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, "Thông báo về việc Đăng kí học kì chính 2 - Năm học 2019 - 2020 – Đại học chính quy – Hà Nội" đã đăng ngày 13/01/2020 được ĐIỀU CHỈNH lại như sau:

 

1. Học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng an ninh và một số học phần khác sẽ chuyển sang các học kì sau (SV xem chi tiết trong sheet "KH").

 

2. SV đăng kỳ học bằng bản cứng với đầy đủ chữ ký (in hai mặt, theo đúng mẫu đính kèm) và nộp về phòng Đào tạo - 206H3 trước 17h00 ngày 22/5/2020. Chú ý:
    - Với những học phần đã ghi trong sheet “KH” (của từng lớp), SV chỉ phải đăng ký trên bản cứng, phòng Đào tạo sẽ đăng ký trên trang qldt cho SV và rà soát lại việc đăng kí căn cứ vào bản cứng lớp đã nộp. Với những lớp không nộp bản cứng đúng hạn, GVCN-CVHT sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc đăng ký học của SV lớp mình phụ trách;
     - Trước khi nộp bản cứng về phòng Đào tạo, GVCN-CVHT và cán bộ lớp phải rà soát lại cẩn thận về các học phần đã đăng ký (Tên học phần, mã học phần, số lượng học phần...), những SV không đăng ký học phải ghi rõ lý do trong cột Ghi chú;
     - SV phải tự mình kiểm tra và ký vào phần đăng ký của mình trên bản cứng, không được phép ký hộ hoặc ký thay;
     - SV có thể xem cụ thể tiến độ học của từng học phần trong sheet “KH”; trong đó đã thể hiện tiến độ học bổ sung và kế hoạch thi (đã được điều chỉnh) của từng học phần

3. Không tổ chức học ghép cho SV học lại, học cải thiện, học vượt, học bù trong học kì chính này (do tính hình dịch bệnh). Để đảm bảo thời gian cho học kì chính 2, Nhà trường sẽ không tổ chức học kì phụ Hè. Dự kiến tháng 9 và tháng 12 năm 2020, Nhà trường sẽ tổ chức các đợt học bổ sung và kì phụ dành cho SV, SV cần thường xuyên theo dõi để nắm bắt được các thông tin về các đợt học này.

 

4. Một số học phần của một số lớp sẽ bị điều chỉnh (thêm / bớt học phần, thời gian bắt đầu /kết thúc của học phần...) cho phù hợp.


5. Từ ngày 01/6/2020 đến 17h00 ngày 03/6/2020, SV kiểm tra lại các học phần học trong học kỳ chính 2 - năm học 2019 - 2020 đã được đăng ký trong tài khoản cá nhân trên trang qldt, nếu thấy có sai sót phải phản ánh lại về phòng Đào tạo – 206H3 trước 17h00 ngày 03/6/2020. YÊU CẦU SINH VIÊN CHỤP LẠI ẢNH MÀN HÌNH CÁC HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ THÀNH CÔNG (thể hiện đầy đủ thông tin cá nhân và các học phần đã được đăng kí).

File đính kèm