DS các lớp mở thêm Đợt 12 năm học 2020 - 2021


DS các lớp mở thêm Đợt 12 năm học 2020 - 2021

29/12/2020
SV xem danh sách các lớp mở thêm trong file đính kèm
 
SV tự đăng kí bằng tài khoản cá nhân và chỉ áp dụng với SV học lại và học cải thiện, SV đã đăng kí không hủy .
 
Thời gian đăng kí từ 0h00 ngày 31/12/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
 
SV nộp học phí cho các học phần này trước 17h00 ngày 04/01/2021.