Kế hoạch học từ 28/2/2022 - CSĐT Hà Nội


Kế hoạch học từ 28/2/2022 - CSĐT Hà Nội

24/02/2022

1. TKB từ 28/2/2022 được điều chỉnh cho phù hợp (cụ thể xem file đính kèm).

2. Hình thức học: 

     - Các lớp đã học trực tiếp tại Trường từ sau Tết: vẫn tiếp tục học trực tiếp tại Trường theo TKB mới.

     - Các lớp đang học trực tuyến: vẫn tiếp tục học ONLINE theo TKB mới.

     - Các lớp học Quốc phòng an ninh: thực hiện theo kế hoạch đã được thông báo dưới sự hướng dẫn của bộ môn QPAN.

     - Các học phần thực tập tại Trung tâm Công nghệ cơ khí (Thực tập Nhập môn cơ khí, Thực tập Cấu tạo ô tô 1, Thực tập Cấu tạo ô tô 2, Thực tập Kết cấu ô tô, Thực tập Động cơ đốt trong...): học trực tiếp tại Trường.

Tình hình dịch bệnh có thể còn diễn biến phức tạp nên sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập của SV. Do vậy, SV cần thường xuyên cập nhật thông tin về kế hoạch học tại https://utt.edu.vn/daotao.

 

File đính kèm