Thông báo điểm thi CĐR TĐNN - Ngày thi 26/12/2020


Thông báo điểm thi CĐR TĐNN - Ngày thi 26/12/2020

03/03/2021

SV xem chi tiết theo file đính kèm.

Nhằm tạo điều kiện cho SV, những SV trong danh sách này chưa đạt chuẩn có nhu cầu thi lại được phép đăng kí thi lại 01 lần. SV đăng kí tại VP Một cửa từ ngày 15/3/2021 đến 17h00 ngày 16/3/2021.

Ngày thi lại dự kiến: 24/3/2021.

File đính kèm