Thông báo Điều chỉnh lịch thi cải thiện học phần Điền kinh (DC1TD21) - Tháng 10/2020


Thông báo Điều chỉnh lịch thi cải thiện học phần Điền kinh (DC1TD21) - Tháng 10/2020

21/10/2020

Lịch thi cải thiện học phần Điền kinh (DC1TD21) sẽ được điều chỉnh sang 8h00 sáng thứ 3 tuần sau 27/10/2020.

* Lưu ý: các học phần thi cải thiện GDTC khác (Bóng chuyền, Cầu lông) vẫn thi theo đúng kế hoạch ban đầu (8h00 sáng thứ 5 ngày 22/10/2020).