Thông báo điều chỉnh một số nội dung về Đăng kí học đợt 12 - Năm học 2020-2021


Thông báo điều chỉnh một số nội dung về Đăng kí học đợt 12 - Năm học 2020-2021

24/12/2020

1. Điều chỉnh thời gian nộp học phí từ 28/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021. SV nộp qua tài khoản của Trường (SV xem file đính kèm để biết thông tin tài khoản của Trường).

2. Sau thời hạn trên, những SV không nộp học phí sẽ bị hủy đăng kí.

3. Việc hủy đăng kí học của những SV không nộp học phí có thể sẽ ảnh hưởng đến việc mở lớp nên các lớp được mở sẽ thông báo chính thức trước ngày 10/01/2021.

4. SV có nhu cầu mở thêm lớp (ngoài các học phần đã mở) tập hợp danh sách tại các Văn phòng khoa và phải đề xuất luôn Lịch học (Lưu ý phải đảm bảo đủ thời lượng quy định của học phần). Các Văn phòng khoa tổng hợp danh sách (theo mẫu) gửi file mềm về phòng Đào tạo trước 11h00 ngày 28/12/2020.

File đính kèm