Thông báo về danh sách kiểm tra sát hạch tiếng Anh - ngày 14/11/2020