Danh sách phòng thi lại học kỳ 2-2019-2020-1 ngày 19/10/2020