Danh sách phòng thi lại học kỳ 2-2019-2020-1 ngày 22/10/2020