Danh sách phòng thi ngày 11/7/2022


Danh sách phòng thi ngày 11/7/2022

07/07/2022

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong các Files đính kèm.

Với những Học phần thi VĐ, Sinh viên liên hệ với GV/Văn phòng khoa để biết giờ thi chi tiết.

Với những học phần thi tại phòng thực hành, SV liên hệ GV để biết phòng thi chi tiết

File đính kèm