Danh sách dự kiến xét nhận đồ án tốt nghiệp K66 khoa công trình - ngày 18/09/2019