Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

08/11/2015

Địa chỉ:

Bộ phận Khảo thí: 
     + Phòng 409 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội 
     + Điện thoại: 024.35528978; Email: phongdbcldt@utt.edu.vn
Bộ phận Đảm bảo chất lượng đào tạo:
     + Phòng 301 Nhà H1 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội 
     + Điện thoại: 024.35527874; Email: bandbcl@utt.edu.vn

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/1/2014, được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo theo Quyết định số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: Ths. Tạ Thế Anh
- Phó Trưởng phòng: TS. Phạm Văn Huỳnh
-Tổng số CB-CNV : 11
 
* CHỨC NĂNG:
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí, công tác đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
 
* NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
a) Công tác khảo thí:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí;
- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi – kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
- Tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp, thi kết thúc học phần và phối họp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;
- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của sinh viên.
b) Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:
- Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường theo tiêu chuẩn đầu ra;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc tự kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng đào tạo theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hướng dẫn, tư vấn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ở các đơn vị trong Trường;
- Theo dõi đánh giá các chương trình đào tạo hiện có và đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển;
- Phối họp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến sinh viên, cán bộ giảng viên và nhà sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu của Nhà trường về đảm bảo chất lượng đào tạo;
- Chủ trì tổ chức hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo chất lượng đào tạo cho cán bộ giảng viên, người lao động trong Trường;
- Thực hiện đánh giá trong, tiến tới kiêm định đánh giá ngoài;
- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.
c) Các nhiệm vụ khác:
- Quản lý tài sản, quản lý cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Hằng tháng báo cáo kết quả nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác tháng tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trưởng;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao