Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

08/11/2015

Địa chỉ: Tầng 1 Nhà H3 - Trường Đại học Công nghệ GTVT- Số 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội 
Email: Công tác Khảo thí: phongdbcldt@utt.edu.vn; Công tác ĐBCLĐT: bandbcl@utt.edu.vn

Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT ra quyết định thành lập số 121/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 13/1/2014, được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo theo Quyết định số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

* Tổ chức nhân sự:
- Trưởng phòng: Ths. Tạ Thế Anh
- Phó Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Kiên Quyết
- Phó Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Loan
- Tổng số CB-CNV : 09
* CHỨC NĂNG:
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoạt động về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trong Nhà trường.
* NHIỆM VỤ:
a) Công tác khảo thí:
Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác khảo thí;
- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành;
- Tham gia tổ chức các kỳ thi tuyển sinh;
- Chủ trì tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi;
- Thẩm định tính chính xác của việc lên điểm sau khi chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm thi các học phần trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần qua sự phản ánh của sinh viên.
b) Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo:
Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc lựa chọn, áp dụng các mô hình đảm bảo chất lượng giáo dục phù hợp với quy định và điều kiện thực tế của Nhà trường, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc kiểm định theo tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
- Tổ chức tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài theo các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Hướng dẫn, tư vấn và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ở các đơn vị trong Trường;
- Theo dõi đánh giá các chương trình đào tạo hiện có và đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển;
- Phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến sinh viên, cán bộ giảng viên và nhà sử dụng lao động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
- Tổ chức duy trì cơ sở dữ liệu của Nhà trường về đảm bảo chất lượng đào tạo;
- Chủ trì tổ chức hội thảo, tập huấn công tác đảm bảo chất lượng đào tạo cho cán bộ giảng viên, người lao động trong Trường;
- Liên kết, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại Trường, nghiên cứu đưa vào ứng dụng các phương pháp quản lý chất lượng giáo dục hiện đại phù hợp với điều kiện Việt Nam và của Nhà trường.
c) Các nhiệm vụ khác:
Đề xuất nhân sự, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, phương pháp công tác và lề lối làm việc cho viên chức và người lao động thuộc Phòng;
- Quản lý tài sản được Nhà trường giao; đánh giá và quản lý viên chức, người lao động trong đơn vị theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề xuất nhiệm vụ công tác tại hội nghị giao ban hoặc bằng văn bản trình Hiệu trường;
- Phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài Trường theo chức năng và nhiệm vụ được giao;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.