Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo


Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

10/11/2015

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 121/QĐ-ĐHCNGTVT của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.

Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Phòng được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo được thành lập theo Quyết định số 1406/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 09/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT.