Chuyển phòng thi Hình học họa hình (Khóa 73) (02/02/2023)