Lịch thi kết thúc học phần - Học kỳ 2 năm học 2021-2022


Lịch thi kết thúc học phần - Học kỳ 2 năm học 2021-2022

19/05/2022

Sinh viên xem thông tin chi tiết trong các Files đính kèm.

Chú ý: Sinh viên lọc theo cột "Lớp" để xem lịch thi chi tiết của lớp mình

File đính kèm