PHÚC KHẢO - KHIẾU NẠI


PHÚC KHẢO BÀI THI - Đợt thi tháng 9,10,11/2022 (Kỳ chính và phụ)

25/11/2022

Sinh viên CẦN:
1.  Điền đơn điện tử:https://forms.gle/ziGX33SeG7eYpiYy6
2.  Nộp lệ phí phúc khảo tại Phòng KT&ĐBCLĐT_ 106 H3  trước thời hạn kết thúc đợt phúc khảo 05/12/2022  ;
3.  Nhận thông báo kết quả phúc khảo trên trang website  KT&ĐBCL ĐT