Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần - Đợt thi tháng 4 năm 2024 (KỲ CHÍNH, KỲ PHỤ, THI LẠI)


Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần - Đợt thi tháng 4 năm 2024 (KỲ CHÍNH, KỲ PHỤ, THI LẠI)

03/06/2024

Phòng Khảo thí và ĐBCL đào tạo thông báo Kết quả phúc khảo bài thi kết thúc học phần  - Đợt thi tháng 4 năm 2024

Sinh viên theo dõi kết quả trên link sau:
1. KetQuaPhucKhao-KhoaCongTrinh
2. KetQuaPhucKhao-KhoaKinhTeVanTai
3. KetQuaPhucKhao-KhoaCongNgheThongTin
4. KetQuaPhucKhao-KhoaCoKhi

(Lưu ý: Kết quả đang tiếp tục được cập nhật)