Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần


Quy định về Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần

29/05/2017

Ngày 26 tháng 5 năm 2017, Hiệu trưởng Trường ĐHCN GTVT ban hành Quyết định số 1539/QĐ-ĐHCNGTVT ban hành Quy định về việc tổ chức thi, kiểm tra đánh giá trong kỳ thi kết thúc học phần
của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải. Quyết định thay thế cho Quyết định số 1486/QĐ-ĐHCNGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2014.

Một số điểm lưu ý trong CÔNG TÁC TỔ CHỨC KỲ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN.

(Nội dung chi tiết xin xem File đính kèm)

Điều 7. Tổ chức thi
1. Phân công nhân sự tại điểm thi: Mỗi điểm thi có 01 trưởng điểm thi; mỗi phòng thi (theo danh sách) có 02 cán bộ coi thi; 01 thư ký điểm thi phụ trách tối đa 08 phòng thi, 01 cán bộ giám sát phòng thi phụ trách tối đa 12 phòng thi.
2. Cơ sở vật chất để phục vụ kỳ thi: Phòng Hành chính - Quản trị bố trí người trực mở cửa phòng thi đúng giờ quy định, vệ sinh phòng thi sạch sẽ, bố trí đầy đủ bàn ghế, hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng, bảo vệ an ninh, hỗ trợ phương tiện vận chuyển.
3. Công tác y tế: cán bộ y tế có mặt thường xuyên trong suốt buổi thi tại Trạm y tế của Trường để xử lý các trường hợp cần chăm sóc y tế cho sinh viên và CBCT; cán bộ y tế không được vào phòng thi khi sinh viên đang làm bài nếu không được lãnh đạo trực buổi thi cho phép. Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành động vi phạm quy chế.
Điều 8. Trách nhiệm của Cán bộ coi thi
1. Cán bộ, giảng viên đã được điều động coi thi, nếu bận đột xuất phải báo cáo kịp thời cho Trưởng Bộ môn để cử người thay thế. Nếu vắng không có lý do, CBCT đã được điều động phải chịu hoàn toàn trách nhiệm;
2. CBCT có trách nhiệm:
a) Có mặt tại địa điểm tổ chức thi ít nhất 15 phút trước giờ thi để nhận danh sách dự thi, ấn phẩm và đề thi;
b) Nghiên cứu và nắm vững quy chế thi, kiểm tra;
c) Không làm việc riêng, không đọc sách báo, không sử dụng điện thoại di động, máy tính cá nhân, không được hút thuốc, uống bia, rượu trong khi làm nhiệm vụ;
d) Không giúp đỡ sinh viên làm bài dưới bất kỳ hình thức nào;
e) Phải có mặt thường xuyên tại phòng thi thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Kiểm tra các điều kiện trong phòng thi, đánh số báo danh và gọi tên sinh viên vào phòng thi;
- Kiểm tra các vật dụng sinh viên mang vào phòng thi, hướng dẫn sinh viên ngồi đúng chỗ quy định, sử dụng thẻ sinh viên (giấy hẹn lấy thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có ảnh khác) để nhận diện sinh viên. Những trường hợp không có giấy tờ tùy thân, sinh viên phải có xác nhận của Phòng Công tác Sinh viên (CTSV);
- Nhắc nhở sinh viên những điều kiện cần thiết về kỷ luật phòng thi; 01 CBCT ký, ghi rõ họ tên vào tất cả các giấy tờ thi, giấy nháp, hướng dẫn sinh viên gấp giấy đúng quy cách, ghi đầy đủ thông tin cần thiết vào các giấy tờ thi; CBCT còn lại chỉ ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi khi sinh viên đã ghi đầy đủ thông tin cần thiết;
- Ghi rõ tên học phần, trình độ đào tạo và thời gian làm bài lên trên bảng để sinh viên biết;
- Nếu sinh viên vi phạm kỷ luật thi CBCT phải lập biên bản xử lý theo quy định và ghi chú các trường hợp bị xử lý kỷ luật vào danh sách dự thi;
- Nếu có tình huống bất thường, sinh viên dự thi ốm đau cần báo cáo lại cho Trưởng ban coi thi hoặc phụ trách điểm thi để giải quyết;
- Điền đầy đủ thông tin vào danh sách sinh viên dự thi;
- Khi thu bài thi của sinh viên, kể cả sinh viên đã bị xử lý kỷ luật do vi phạm Quy định, cần kiểm tra các thông tin về số đề thi (hoặc mã đề thi), số tờ giấy thi trước khi cho sinh viên ký xác nhận nộp bài;
- Bàn giao lại bài thi (sau khi đã xếp lại theo thứ tự số báo danh từ nhỏ đến lớn) cho bộ phận thư ký điểm thi sau khi đã hết thời gian làm bài; Tuyệt đối không được để nhầm lẫn, mất mát bài thi.
Điều 9. Trách nhiệm của Cán bộ giám sát phòng thi
1. Cán bộ giám sát phòng thi gồm đại diện của Phòng Thanh tra giáo dục (TTGD), Phòng Đào tạo, Phòng KT&ĐBCLĐT, Phòng CTSV; các Khoa, Bộ môn phụ trách học phần; nhiệm vụ cụ thể của cán bộ giám sát phòng thi do Trưởng phòng Thanh tra giáo dục phân công;
2. Cán bộ giám sát phòng thi thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế thi của CBCT và sinh viên dự thi, kiểm tra nhắc nhở CBCT thu giữ tài liệu và phương tiện kỹ thuật do sinh viên mang trái phép vào phòng thi, lập biên bản xử lý kỷ luật đối với cả CBCT và sinh viên vi phạm quy chế thi;
3. Cán bộ giám sát chịu trách nhiệm trước Nhà trường trong khi thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỳ thi nghiêm túc, đúng quy chế.
Điều 10. Trách nhiệm của Cán bộ thư ký
1. Thư ký điểm thi là cán bộ, nhân viên Phòng KT&ĐBCLĐT, do Trưởng phòng phân công;
2. Thư ký điểm thi phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, văn phòng phẩm, danh sách sinh viên dự thi và các tài liệu liên quan bàn giao cho từng phòng thi; nhận bàn giao bài thi và các loại biên bản từ CBCT cuối mỗi ca thi; ghi biên bản theo dõi và báo cáo tình hình CBCT cho Cán bộ phụ trách điểm thi.
Điều 11. Trách nhiệm của Cán bộ phụ trách điểm thi
1. Cán bộ phụ trách điểm thi là cán bộ, nhân viên Phòng KT&ĐBCLĐT, do Trưởng phòng phân công;
2. Cán bộ phụ trách điểm thi có chức năng điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ công việc trong quá trình tổ chức ca thi tại điểm thi được phân công phụ trách: phương án số báo danh, phân công CBCT, giao đề thi, tổ chức việc nhận bài, xử lý các vấn đề xảy ra theo đúng quy chế, phạm vi được phân công phụ trách;
3. Cán bộ phụ trách điểm thi có trách nhiệm báo ngay cho Trưởng phòng KT&ĐBCLĐT để trình nhà trường xử lý những vấn đề ngoài phạm vi phụ trách;
4. Đối với trắc nghiệm trên máy tính, kết thúc ca thi Cán bộ phụ trách điểm thi chịu trách nhiệm đồng bộ và lưu trữ dữ liệu thi trên máy chủ.
Điều 12. Trách nhiệm của sinh viên trong khi thi
1. Trước khi vào phòng thi
- Có mặt tại phòng thi theo kế hoạch trước giờ thi để làm thủ tục vào thi. Nếu đến chậm quá 15 phút sau khi đã bóc đề thi không được dự thi;
- Xuất trình thẻ sinh viên để CBCT kiểm tra trước khi vào phòng thi (chỉ sử dụng thẻ sinh viên do Trường cấp). Trường hợp sinh viên bị mất thẻ sinh viên phải có Giấy hẹn cấp lại thẻ sinh viên của Phòng CTSV. Những trường hợp đặc biệt, sinh viên gặp Phòng TTGD để giải quyết.
2. Khi vào phòng thi
- Ngồi đúng vị trí theo quy định của CBCT. Đặt thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân của mình trên mặt bàn để kiểm tra;
- Chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, máy tính điện tử không có thẻ nhớ và không soạn thảo được văn bản;
- Không được mang tài liệu vào phòng thi (trừ những môn thi được sử dụng tài liệu, sẽ được ghi rõ trong đề thi); Không được mang điện thoại di động, phương tiện kỹ thuật thu, phát, truyền tin, ghi âm, ghi hình, thiết bị chứa đựng thông tin có thể lợi dụng để làm bài thi, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa; Không được hút thuốc trong phòng thi;
- Trước khi làm bài thi, phải ghi đầy đủ số báo danh, số đề/mã đề thi vào giấy thi và nhất thiết phải yêu cầu cả hai cán bộ coi thi ký và ghi rõ họ tên vào giấy thi;
- Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng. Nghiêm cấm làm bài bằng hai thứ mực, mực đỏ, bút chì (trừ hình vẽ được dùng bút chì). Các phần viết hỏng phải dùng thước gạch chéo, không dùng bút xoá;
- Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được xem bài của sinh viên khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài;
- Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng thi. Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Trường hợp đau ốm bất thường phải báo cáo CBCT để xử lý;
- Chỉ được ra khỏi phòng thi trước khi hết giờ làm bài nếu đã nộp bài làm và đề thi cho CBCT;
- Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài cho CBCT. Không làm được bài, sinh viên cũng phải nộp giấy thi. Khi nộp bài, sinh viên phải tự ghi rõ số đề/mã đề thi, số tờ giấy thi đã nộp và ký tên xác nhận vào Danh sách phòng thi.