DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 4 NĂM 2022


DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 THÁNG 4 NĂM 2022

18/04/2022

Sinh viên kiểm tra danh sách đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt 2 tháng 4 năm 2022 theo danh sách đính kèm.

Mọi phản hồi sinh về điều kiện xét TN sinh viên gửi thông tin phản hồi về VP Khoa hoặc phòng KT&ĐBCLĐT theo email: phongdbcldt@utt.edu.vn

Thời gian chậm nhất đến 21/04/2022.