DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2021


DANH SÁCH DỰ KIẾN XÉT TỐT NGHIỆP THÁNG 10 NĂM 2021

09/10/2021

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLĐT thông báo!

         - Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp đợt tháng 10 năm 2021 (theo file đính kèm).

         - Sinh viên kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp trong đợt nay, mọi thông tin phản hồi SV gửi qua email: phongdbcldt@utt.edu.vn.

         - Thời gian nhận phản hồi chậm nhất đến hết ngày 14/10/2021.

Trân trọng!